Μεταφράσεις

Δείτε αναλυτικά τις υπηρεσίες μετάφρασης που προσφέρουμε

Η μετάφραση είναι πολύπλοκη και σύνθετη διαδικασία κατά την οποία λαμβάνονται υπόψη πολλές παράμετροι. Κάθε κείμενο ή έγγραφο προς μετάφραση αποτελεί ένα μοναδικό έργο, το οποίο απαιτεί ανάλογη αντιμετώπιση, εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία σε συγκεκριμένους τομείς.

Επιπλέον, η μεταφραστική μας διαδικασία είναι υποβοηθούμενη τεχνολογικά από εξειδικευμένο λογισμικό, ειδικά σχεδιασμένο για τη διαχείριση πολύγλωσσου περιεχομένου και ορολογίας, που καθιστά το γραφείο μας ικανό να χειρίζεται άμεσα και με ακρίβεια μεγάλους όγκους κειμένων και εγγράφων. Στόχος μας είναι πάντα μέσα από σωστές και αποτελεσματικές διαδικασίες, μετά την ολοκλήρωση ενός έργου να ικανοποιηθεί πλήρως κάθε προσδοκία του πελάτη.

Το γραφείο μας παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες μετάφρασης στους παρακάτω τομείς:

Νομικές Μεταφράσεις

Αγωγές, δικόγραφα, αντίγραφα ποινικού μητρώου, συμβολαιογραφικές πράξεις, πληρεξούσια, συμβόλαια, ιδιωτικά συμφωνητικά, κληρονομητήρια, πιστοποιητικά, εταιρικές συμβάσεις, συμβόλαια ακινήτων, δικαστικές αποφάσεις, καταστατικά ίδρυσης εταιρειών, συμβάσεις εργασίας, μισθωτήρια, διοικητικές πράξεις κ.α.

Οικονομικές Μεταφράσεις

Οικονομικά έγγραφα, οικονομικές καταστάσεις, εκθέσεις, Ανάλυση SWOT, τραπεζικά έγγραφα, λογιστικά και φορολογικά έντυπα, φορολογικές δηλώσεις, τιμολόγια, πιστοποιητικά φορολογικής κατοικίας, ασφαλιστήρια, συνταξιοδοτικά έγγραφα.

Ιατρικές μεταφράσεις 

Διαγνωστικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις, ιατρικές βεβαιώσεις, γνωματεύσεις, ιατρικά ιστορικά, κλινικές μελέτες, ερωτηματολόγια, εγχειρίδια, εξοπλισμός κ.α

Τεχνικές μεταφράσεις

Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις στον τομέα των κατασκευών, της βιομηχανία, της μεταποίησης προϊόντων, της ενέργειας, όπως εγχειρίδια χρήσης, τεχνικές μελέτες, εκθέσεις, προσφορές, πιστοποιητικά συμμόρφωσης κ.α.

Μετάφραση ιστοσελίδων 

Μετάφραση ιστοσελίδων με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα, καθώς και με δυνατότητα τοπικής προσαρμογής, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης. Εδώ ο μεταφραστής πρέπει να επιδεικνύει δεξιότητες και ικανότητα να προσαρμόζει σωστά το περιεχόμενο του ιστότοπου, λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική αγορά-στόχο, καθώς και να αντιλαμβάνεται πλήρως τις πολιτισμικές και τοπικές διαφορές. Η επαγγελματική μετάφραση ενός ιστότοπου με κείμενα που μεταφέρονται με ακρίβεια στη γλώσσα-στόχο θα παρουσιάσει με επιτυχία προϊόντα ή υπηρεσίες σε πιθανούς πελάτες οπουδήποτε στον κόσμο.

Εμπορικές Μεταφράσεις & Μάρκετινγκ

Διαφημιστικά κείμενα, εμπορικές παρουσιάσεις, επιστολές, έντυπα και προωθητικά φυλλάδια, διαφημιστικό υλικό, καμπάνιες, εμπορική αλληλογραφία, λιανικό και ηλεκτρονικό εμπόριο.

Ταξίδια & Τουρισμός

Ξενοδοχειακός εξοπλισμός, τουριστικοί οδηγοί, διαμονή επισκεπτών και εστίαση, ταξιδιωτικά φυλλάδια, διαφημιστικό υλικό, ταξιδιωτικά κείμενα, κ.α.

Επίσημες μεταφράσεις
για ιδιώτες

Το μεταφραστικό κέντρο παρέχει απλές και επίσημες μεταφράσεις εγγράφων που γίνονται αποδεκτές από όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως:

 

 • Πιστοποιητικά
 • Πανεπιστημιακά πτυχία
 • Αναλυτικές βαθμολογίες
 • Βεβαιώσεις
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ
 • Πτυχία γλωσσομάθειας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις
 • Αδειες ασκήσεως επαγγέλματος
 • Αντίγραφα ποινικού μητρώου
 • Ληξιαρχικές πράξεις και αποσπάσματα
 • Διπλώματα
 • Πιστοποιητικά υφιστάμενης επαγγελματικής κατάστασης
 • Εκκαθαριστικά