Επίσημες μεταφράσεις

Αναλαμβάνουμε οποιαδήποτε επίσημη μετάφραση πιστοποιητικών και εγγράφων. Οι μεταφράσεις μας είναι αποδεκτές από όλους τους δημόσιους φορείς στην Ελλάδα και στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα στο εξωτερικό.

Επίσης, αναλαμβάνουμε για λογαριασμό σας την διεκπεραίωση αιτήσεων προς ξένες αρχές, πρεσβείες και προξενεία με απόλυτη ευθύνη και αποτελεσματικότητα και εγγυόμαστε την περαίωση των υποθέσεων σας χωρίς εκκρεμότητες και εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών κατά περίπτωση.